Idézetek a Bibliából

Ezen az oldalon az élet különböző helyzeteibe kerülve találhat magának mindenki útravalót, eligazítást a Szentírásból.

Az oldal folyamatosan bővül, tulajdonképpen sohasem lezárható, hiszen mindig újabb és újabb kincsek bukkanhatnak elő a Szentírásból.

Hitvédelem - apologetika

„Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják. Te azonban maradj mindenben meggondolt, viseld el a bajokat, teljesítsd az evangélium hirdetőjének feladatát, töltsd be szolgálatodat.” (2Tim4, 3-5)

„A püspök ugyanis… álljon szilárdan a hiteles tanítás alapján, hogy éppúgy képes legyen az egészséges tanítással buzdítani, mint az ellentmondókat megcáfolni. Akad ugyanis számos elégedetlenkedő, fecsegő és ámító ember… ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak, s aljas haszonlesésből ártalmas dolgokat tanítanak.” (Tit 1, 7-11)

A keresztény élet aranyszabályai

„Azt mondom tehát, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiúságokon járatják az eszüket. Sötétség borult elméjükre és elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot űznek.” (Ef 4,17-19)
 
Hordozzátok egymás terhét, így tejesítitek Krisztus törvényét. Aki beképzeli magának, hogy valaki, holott senki önmagát áltatja.” (Gal 6,2-3)
 
„Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: Uram, Uram. Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát." (Mt 7,21)
 
"Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is." (Mt 6,24)
 
A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust." (Fil 3,20

 

Aranyszabályok hitvestársaknak, gyermekeknek

Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: testének ő a megváltója. Amint tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat és feláldozta magát érte… Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti önmagát szereti… Szeresse hát mindegyiktek feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg tiszteljék férjüket.” (Ef 5,21-33)
 
Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van rendjén… Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint.” (Ef 6, 1.4.)

 

Aranyszabályok mindenkinek

Hagyjátok el a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén embertársával.” (Ef 4,25)
 
„Ha el is fog benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött.” (Ef 4,26)
 
Aki lopott, ne lopjon többé, hanem dolgozzék és keressen kenyeret keze munkájával, hogy legyen miből adnia a szűkölködőknek is.” (Ef 4,28)
 
Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre.” (Ef 4,29)
 
Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás,, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Ef 4,31-32)
 
„ Mert az egész törvény ebben a mondatban teljesedik be: Szeresd embertársadat, mint saját magadat. De, ha marjátok és rágjátok, vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást.” (Gal 5,14-15)

 

Aranybetűk szomorkodóknak, betegeknek, megtörteknek, gyászolóknak.

„Tudjuk ugyanis, hogy ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást: örök otthont a mennyben, amit nem emberi kéz épített.” (2Kor 5,1)
 
„Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk.” (2Kor 1,3-4)

 

Aranybetűk, magabiztos földhöz ragadtaknak.

Mindnyájunknak meg kell ugyanis jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett-e.” (2Kor 5,10)
 
Elhatároztatott ugyanis, hogy az ember egyszer meghaljon és utána ítélet következzék.” ( ) „…ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök.” (2 Kor 4,18)
 
„Azt mondom tehát testvérek: az idő rövid, azért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik." ( 1Kor 7,29-31)
 
„Aki hisz és megkeresztelkedik üdvözül, aki nem hisz az elkárhozik” (Mk 16,16)
 
„Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél, s a test a ruhánál?" (Mt 6,25)
 
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok." (Mt 6,19)
 
„Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre." (Kol 3,2)
 
"Isten haragja eléri az égből az emberek minden istentelenségét és gonoszságát, akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal. Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá. Mert, ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs tehát mentségük, mert fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, s nem adtak neki hálát, hanem belevesztek okoskodásaikba és érteni nem akaró szívük elhomályosult." (Róm 1,18-21)